БИБЛИОГРАФИЯ НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТ <КОМУНИКАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО И СЛЕДДИПЛОМНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ>

 

  1. Велев, Евгени. Визуална култура и културни политики в условията на новата геополитическа и социокултурна ситуация на Балканите и Югоизточна Европа в контекста на образованието по изкуствата и културата през целия живот. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство = Modern dimensions in European education and research area : Т. 5. Сборник с доклади от XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, България – Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г. София : За буквите – О писменехь, 2017, с. 161-16
  2. Павлова, Иванка, Иванка Янкова, Румелина Василева. Комуникационна образователна среда за професионалисти през ХХI век – споделена отговорност за качество. // Ролята на ЮНЕСКО за развитието на образованието, науката и културата в Република България : Сборник с доклади от научен семинар, поведен на 24.05.2017 г. в Париж. Състав. Д. Стоянова, М. Павлова, К. Босакова, Р. Йотова. София : АИ За буквите – О писменехь, 2017, с. 40-55.
  3. Павлова, Иванка, Иванка Янкова, Силвия Станчева. Комуникационен модел на интерактивна образователна среда. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство = Modern dimensions in European education and research area : Т. 5. Сборник с доклади от XI международен пътуващ семинар на УниБИТ, България – Гърция, 29 май – 5 юни, 2017 г. София : За буквите – О писменехь, 2017, с. 40-47.
  4. Павлова, Иванка, Иванка Янкова, Силвия Станчева. Насоките на ЮНЕСКО за интерактивни образователни процеси, приложени в УниБИТ. // Ролята на ЮНЕСКО за развитието на образованието, науката и културата в Република България : Сборник с доклади от научен семинар, поведен на 24.05.2017 г. в Париж. Състав. Д. Стоянова, М. Павлова, К. Босакова, Р. Йотова. София : АИ За буквите – О писменехь, 2017, с. 27-39.
  5. Станчева, Силвия, Камелия Нушева, Боряна Хаджиева. Професионалното и продължаващото обучение в сферата на културните и творчески индустрии – възможности за професионална реализация. // Европейски измерения на образователното и научно пространство. Културни връзки между България и Суверенния военен орден на хоспиталиерите на свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта : Международен пътуващ семинар на УниБИТ, 18 – 23 май 2018 г., Рим, Италия (под печат)
  6. Янкова, Иванка, Деница Димитрова. Опитът на УниБИТ в професионалната подготовка и квалификация на библиотечните специалисти. // Библиотеките – национална идентичност и многообразие : Доклади от XXVII Нац. конф. на ББИА, София, 8-9 юни 2017 г. [София] : ББИА, 2017, с. 31-36. URL: <https://www.lib.bg/publish/BBIA/sbornik_konf_2017.pdf>
  7. Янкова, Иванка, Румелина Василева, Косара Илиева. Проблемът „маркетинг на обществените медии“ и новите компетенции. // Европейски измерения на образователното и научно пространство. Културни връзки между България и Суверенния военен орден на хоспиталиерите на свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта : Международен пътуващ семинар на УниБИТ, 18 – 23 май 2018 г., Рим, Италия (под печат)
  8. Vasileva, Rumelina, Kamelia Nusheva, Ivanka Yankova, Ivanka Pavlova. Innovative Opportunities of the Contemporary Interactive Educational Environment in the Area of Cultural and Creative Industries. // EDULEARN17 Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2nd – 4th of July, 2018, Palma de Mallorca, Spain. [In print]
  9. Yankova, Ivanka, Dobrinka Stoykova, Rumelina Vasileva, Silvia Stancheva. Informatıon Lıteracy for Developıng Skılls to Organıze Advocacy Campaıgns ın Lıbrarıes, Based on Interactıve Communıcatıon Model Used ın Vocatıonal and Contınuıng Traınıng. // ECIL. The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18th-21st, 2017, Saint-Malo, France: Abstracts. Eds. S. Špiranec, S. Kurbanoğlu, J. Boustany, E. Grassian, D. Mizrachi, L.Roy, D. Kos. Saint-Malo : Information Literacy Association (InLitAs), 2017, p. 151. URL: <http://ecil2017.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/ECIL-2017-Book-of-abstracts.pdf>
  10. Yankova, Ivanka, Rumelina Vasileva, Tzvetelina Dimitrova, Stoyan Denchev, Silviya Stancheva. New Vision for Flexible Dual Vocational Education and Training. // ICERI2017 Proceedings of 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 16th-18th November 2017, Seville, Spain, pp. 8263- 8272.

Loading...

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В КРАТКО ОПИСАНИЕ БЪЛГАРИЯ

 
Loading...

EDUCATION AND TRAINING MONITOR 2018

 
Loading...

АНАЛИЗ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ

 
Loading...

КОМПЕНДИУМ

 
Loading...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за нормативни промени в сектора за учене на възрастни в България

 
Loading...

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

 
Loading...

PREPARING FOR THE DIGITAL UNIVERSITY: A REVIEW OF THE HISTORY AND CURRENT STATE OF DISTANCE, BLENDED, AND ONLINE LEARNING

 
Loading...СТРАТЕГИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯ НА МВР

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ ДО 2020 Г.

СТАНДАРТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ (ВУАРР)

СТАНДАРТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

СТРАТЕГИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2016-2019

СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (ВУАРР)

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (ВУАРР)

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, 2016 - 2020

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА УНСС

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УНСС

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СА „Д. А. ЦЕНОВ”

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 2019 – 2023 Г.

П Р А В И Л Н И К за устройството и дейността на Центъра за електронно и дистанционно обучение в Технически университет – Габрово

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ И ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „Паисий Хилендарски“ (2015 – 2020)

ПРАВИЛНИК за организация, провеждане и осигуряване на електронни и дистанционни форми на обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННА И ЕЛЕКТРОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Н А Р Е Д Б А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

СТРАТЕГИЯ 2020 НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СТАНДАРТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА НБУ

Стратегия ДО НА МВБУ

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на Интернационалния център за електронно и дистанционно обучение към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов – Варна

МУ-ПЛЕВЕН, СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА“ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2019 – МАРТ 2021 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ИНСТРУКЦИЯ No И – 3 от 08.08.2007 г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА

АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
НАТРУПАН ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРИМЕРНА РАЗРАБОТКА – ДАНИЕЛ ДЕНЕВ

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЕТ”АЛФА- ХРИСТО СТЕФАНОВ”, Януари 2016

ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЕТ "АЛФА – ХРИСТО СТЕФАНОВ"

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО И ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТАНДАРТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧНИЕТО И НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ УНИВРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА В ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

ПРАВИЛНИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ, ЗАПИСКИ ОТ ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КЪМ РУ “А. КЪНЧЕВ” – ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ


НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: БЪЛГАРИЯ 2020

 
Loading...

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2013 ГОДИНА

 
Loading...

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА

 
Loading...

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

 
Loading...

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

 
Loading...

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 
Loading...

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 
Loading...

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО В ПОО

 
Loading...

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2019 г

 
Loading...

ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА

 
Loading...

АКАДЕМИЧНОТО ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 
Loading...

ПРОЕКТ НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ И ЗАЕТОСТТА, БЪЛГАРИЯ PN 2003.2163.8 -001.00

 
Loading...

НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 
Loading...

НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР И СПЕЦИАЛИСТ

 
Loading...

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

 
Loading...

РАЗВИТИЯ В ПОЛИТИКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ НА КОМЮНИКЕТО ОТ БРЮЖ

 
Loading...

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г.

 
Loading...

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2010 ГОДИНА

 
Loading...

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008 - 2015 година

 
Loading...

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013 - 2020 година

 
Loading...

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ No 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

 
Loading...

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧАВАЩИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИНСТРУКТОРИ И НАСТАВНИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

 
Loading...

НАРЕДБА No 2 ОТ 13 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 
Loading...

УКАЗАНИЕ И КРИТЕРИИ за оценяване на дистанционна форма на обучение в професионално направление

 
Loading...
ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ


CONTENT MEETS PRACTICE IN CULTURAL MANAGEMENT EDUCATION

 
Loading...

PROMOTING DIGITAL COMPETENCES FOR THE ENJOYMENT OF CULTURE: NEW LITERACY CHALLENGES

 
Loading...

THE JOURNEY NOT THE ARRIVAL MATTERS: DEVELOPING INTERCULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION SKILLS IN TOURISM EDUCATION

 
Loading...

EXPERIENTIAL LEARNING THEORY APPLIED TO THE DEGREE PROFILES OF THE ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT PROGRAMMES IN EUROPE

 
Loading...

JOB PROFILES FOR MUSEUMS IN THE DIGITAL ERA: RESEARCH CONDUCTED IN PORTUGAL, ITALY AND GREECE WITHIN THE MU.SA PROJECT

 
Loading...

UNRESOLVED ISSUES: STUDENTS’ PERCEPTIONS OF INTERNSHIPS IN ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT

 
Loading...

FROM “SERVING” PUBLIC ARTS INSTITUTIONS TO CREATING INTERCULTURAL CONTEXTS: CULTURAL MANAGEMENT IN GERMANY AND NEW CHALLENGES FOR TRAINING

 
Loading...

ART & DESIGN EDUCATION AT THE CROSSROADS

 
Loading...

DIGITAL EDUCATION AS A CATALYST FOR MUSEUM TRANSFORMATION: THE CASE OF THE MUSEUMS AND NEW DIGITAL CULTURES COURSE

 
Loading...

BLENDED WEB LEARNING: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, ISSUES, AND CONSIDERATIONS

 
Loading...

BEST: ОТ Е-ОБУЧЕНИЕ КЪМ Е+ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ – ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА УНИБИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА <ЕВРОПА 2020>

 
Loading...

THE VALUE OF CULTURE AND THE CREATIVE INDUSTRIES IN LOCAL DEVELOPMENT

 
Loading...

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS' TECHNOLOGICAL SKILLS IN HIGHER EDUCATION FOR THEIR FUTURE QUALITY OF LIFE

 
Loading...

МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТИ

 
Loading...

THE EXPERIENCE IN CREATING AND IMPLEMENTING DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES AT UNIVERSITIES DURING THE PANDEMIC

 
Loading...

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗИ

 
Loading...

PROSPECTS FOR MOBILE LEARNING IN BULGARIA

 
Loading...

POSTMODERN EDUCATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT. CYBER RANGE AS A TOOL FOR DEVELOPING CYBER SECURITY SKILLS

 
Loading...

MOVING FROM FACE-TO-FACE TO ONLINE TEACHING

 
Loading...

LINKING ORGANIZATIONAL LEARNING WITH DIGITAL TRANSFORMATION AND ORGANIZATIONAL CULTURE

 
Loading...

INNOVATIVE TEACHER EDUCATION THROUGH PERSONALISED LEARNING: DESIGNING TEACHING AND LEARNING SCENARIOS

 
Loading...

CHAPTER 4: INNOVATION AND CREATIVITY

 
Loading...

INFORMATION LITERACY AND CULTURAL VALUES - LEARNING EXPERIENCE IN UNIVERSITY ENVIRONMENT

 
Loading...

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО В ПОО

 
Loading...

IMPLEMENTATION OF PROBLEM-BASED LEARNING IN BUILDING AND DEVELOPING A CULTURE OF CYBERSECURITY IN A UNIVERSITY INFORMATION ENVIRONMENT

 
Loading...

HOW PERSONALIZED LEARNING PLATFORMS COULD IMPROVE SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS

 
Loading...

HOW CAN CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES CONTRIBUTE TO ECONOMIC TRANSFORMATION THROUGH SMART SPECIALISATION?

 
Loading...

GENERATION Z: EDUCATION IN THE WORLD OF DIGITIZATION FOR THE FUTURE OF ORGANIZATIONS

 
Loading...

DIFFERENT TRAINING OPTIONS IN VIRTUAL LEARNING

 
Loading...

DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING IN STUDENTS DURING MOBILITY

 
Loading...

DEVELOPMENT OF E-LEARNING IN EXPERIENTIAL PEDAGOGY

 
Loading...

DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES FOR CREATIVE INDUSTRIES - DIGICULTURE COURSES

 
Loading...

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A PERSONALIZED DIGITAL LEARNING MODEL

 
Loading...

Research for CULT Committee - Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities

 
Loading...

CHANGING STRATEGIES IN TEACHING FOR A TRANSFORMATIVE LEARNING

 
Loading...

AUGMENTED SPACE LIBRARY: HYBRID P2P LIBRARY FOR REMOTE CROSS REALITY INVESTIGATIONS

 
Loading...


ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДЛАГАЩИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Loading...

Е-СБОРНИК<ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ>

 

Loading...

АНАЛИЗИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ

 

Loading...

МЕЖДУНАРОДНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

Loading...

 

Е-СБОРНИК <ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ>

 

Loading...


НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Loading...

КОМУНИКАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО И СЛЕДДИПЛОМНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ

 

Loading...

МОДУСИ НА МЕКИТЕ УМЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРАКТИКИ, ПОРТФОЛИО

 

Loading...

ИНТЕРНЕТ СРЕДА И УМЕНИЯТА НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Loading...Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.