БИБЛИОГРАФИЯ

Добри практики

CEDEFOP. Подобряване на професионалното образование и обучение чрез данни, анализи и обмен. Информационна бележка, 28/02/2018. <https://cdn3.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/dqilCk-HYIHtRkFM8mxgo9Kju-zQurdRlEd_500nCfM/mtime:1519903582/sites/epale/files/podobryavane_na_profesionalnoto_obrazovanie_i_obuchenie_chrez_danni_analizi_i_obmen.pdf>
CEDEFOP. Професионално образование и обучение в България. Кратко описание. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2018 <https://cdn3.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/5Y9AYVI43sZKSWqGarMN9kyznzgw0KhR-LLsZ5HnjDA/mtime:1524738389/sites/epale/files/4161_bg.pdf >
Бяха представени промените в закона за ПОО и интерактивна карта на професионалното образование в България. // EPALE. Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, 08/06/2016. <https://ec.europa.eu/epale/bg/content/byaha-predstaveni-promenite-v-zakona-za-poo-i-interaktivna-karta-na-profesionalnoto>
Дигитална национална коалиция (ДНК). Digital National Alliance (DNA) <https://www.digitalalliance.bg/>
Проектът Level Up ще популяризира професионалното образование и обучение чрез интерактивна платформа, базирана на игри. // EPALE. Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, 24/04/2018.<https://ec.europa.eu/epale/bg/content/proektt-level-shche-populyarizira-profesionalnoto-obrazovanie-i-obuchenie-chrez-interaktivna>
Развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение – Заключения на Съвета на Европейския съюз (30 май 2016 г.). // EPALE. Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, 23/06/2016. <https://ec.europa.eu/epale/bg/resource-centre/content/razvivane-na-mediyna-gramotnost-i-kritichno-mislene-chrez-obrazovanie-i>
Терзиева, Валентина, Катя Тодорова, Петя Кадемова-Кацарова. Преподаване чрез технологии – споделеният опит на българските учители. // Образованието и изследванията в информационното общество : ІX Нац.конф., 2016, c. 185-194.  < http://sci-gems.math.bas.bg:8080/jspui/bitstream/10525/2756/1/ERIS2016-book-p19.pdf >

РЕСУРСИ: ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ


Професионално образование и обучение: ТЕМАТИЧЕН БИБЛИОГРАФСКИ РЕСУРС

 

Loading...

УЧЕНЕ, ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ - УЧЕБНО ПОМАГАЛО НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ

Loading...
 

Добри практики при е-обучение на студентите от дигиталното поколение

 

Loading...

Добри практики в сферата на образованието и обучението на възрастни

 

Loading...

Наръчник: Иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България

 

Loading...

Добри практики: Секторни програми Коменски и Грюндвиг - Асистентски стаж

 
Loading...

МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА  ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ 

 
Loading...

 Сътрудничество между образователни   и обучителни институции, бизнес и местни общности

 
Loading...

Комуникациите като фактор на качеството в продължаващото професионално обучение

 
Loading...

НАРЪЧНИК ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ

 
Loading...

НАРЪЧНИК ЗА СЛУЖИТЕЛИ - ДИРЕКТОРИ, МЕТОДИСТИ И ЧЛЕНОВЕ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

SESBA: Умения за бизнес консултиране в социални предприятия

 
Loading...

НАРЪЧНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ЗА 21 ОБУЧИТЕЛИ

 
Loading...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

 
Loading...

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧАВАЩИ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИНСТРУКТОРИ И НАСТАВНИЦИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

 
Loading...

РАЗВИТИЯ В ПОЛИТИКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ НА КОМЮНИКЕТО ОТ БРЮЖ БЪЛГАРИЯ 2014

 
Loading...

АКАДЕМИЧНОТО ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 
Loading...

ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА

 
Loading...

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2019 г.

 
Loading...

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО В ПОО за повишаване на сътрудничество в Европа

 
Loading...

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 
Loading...

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 
Loading...

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

 
Loading...

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН

 
Loading...

РЕШЕНИЕ НА МС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

 
Loading...

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013-2020

 
Loading...

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008-2015

 
Loading...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

 
Loading...

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2005-2010 ГОДИНА

 
Loading...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 г.

 
Loading...

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 
Loading...





Добри практики от България

Image

Международни добри практики

Image