Проект „Комуникационен модел на интерактивна образователна среда за непрекъснато и следдипломно професионално и продължаващо обучение в сферата на културните и творчески индустрии” № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието и науката на България Ръководител: Доц. д-р Румелина Василева

Времетраене на проекта: 36 месеца

Image

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проектът следва приетата от Министерство на образованието и науката (МОН) Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г., насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и включва всички области на ученето и насоките на рамковата програма „Хоризонт 2020“  на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновации. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ И БЕНЕФИЦИЕНТ

Изпълнител: 
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Ръководител: 
Доц. д-р Румелина Василева
Договор 
№ ДН 05/1 от 14.12.2016. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН

ПОДХОД

Многопластовите проблеми, възникващи в бързоразвиващата се образователна среда, залегнали в изследваната проблематика, налагат интердисциплинен подход за успешната реализация на поставените задачи в областта на информационната грамотност, организационната комуникация, реториката, хуманитарните и социалните науки, които са в синхрон с научния капацитет на проектния колектив.
Осъществява се с финансовата подкрепа на ФНИ © 2016-2021 № ДН 05/1 от 14.12.2016 г.